Dne 7 února 2005 bylo přípravným výborem složeným ze zakládajících členů založeno toto občanské sdružení:

Název sdružení:   Mozaiky

Sídlo: Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00

Cíle: Kulturní a vzdělávací činnost, zejména poznávání východní a západní kultury, pořádání seminářů s kulturně osvětovým zaměřením

Orgány, sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení:

  • Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou svolává výbor . Valná hromada se koná zpravidla jednou za tři roky. První valnou hromadu tvoří zakladatelé. Valná hromada schvaluje stanovy a případné změny a doplňky stanov.
  • Jménem sdružení jedná výbor ustanovený zakladateli. Výbor má tři členy.
  • Člen výboru, který nemůže vykonávat svoji funkci déle než tři měsíce, přestává být uplynutím této doby členem výboru.
  • V případě, že některý z členů výboru nebude moci vykonávat svoji funkci, doplní zakladatelé výbor o nového člena.
  • Výbor volí předsedu občanského sdružení a to každé dva roky.
  • Předseda může být volen opětovně. Předseda  zabezpečuje běžnou činnost sdružení, vede evidenci příspěvků a výdajů. Jedná za sdružení navenek a podepisuje dokumenty za občanské sdružení.

Zásady hospodaření: Příjmy občanského sdružení jsou dobrovolné příspěvky členů a účastníků aktivit občanského sdružení a dary ve prospěch sdružení. Výdaje sdružení v běžném roce nesmí být vyšší než příjmy z příspěvků a darů. Výbor projednává a schvaluje zprávu předsedy o hospodaření každý rok v únoru.

Členství: Členství v občanském sdružení je dobrovolné a není omezeno ani věkem ani pohlavím ani státní příslušností.  Člen má právo účastnit se všech aktivit  občanského sdružení. Jeho morální povinností je formou dobrovolného příspěvku se podílet na nákladech sdružení. Členství vzniká zaplacení dobrovolného příspěvku a zaniká jakýmkoli projevem vůle člena sdružení.

Výbor vede stručnou evidenci členů a zaplacených členských příspěvků.

Aktivit sdružení se mohou účastnit i nečlenové. V případě, že jsou tyto aktivity spojeny s náklady, přispívají i nečlenové dobrovolně určitou částkou k náhradě vynaložených nákladů.

V Praze dne  1. června  2005