Základní Hodnoty Hnutí Hizmet

Hnuti Hizmet je hnuti občanské společnosti oddané ideálům soužiti v míru a službě lidstvu a působí v rámci společenské odpovědnosti a filantropie. Hnuti se soustředí na koncept altruistického dobrovolnictví a ve svých aktivitách upřednostňuje vzdělávání, dialog a humanitární pomoc. Je to mírové hnuti, které zahrnuje náboženskou, sociální a kulturní rozmanitost a je inspirováno islámskými a univerzálními humanitárními hodnotami.

Tato práce o hodnotách je chvályhodná a je příslibem do budoucna. Věřím a doufám, že aktivity dobrovolníků Hizmet, kteří se věnují těmto základním hodnotám – na trajektorii pomoci druhým žít s vysokým cílem Božího potěšení – významně přispějí k vytvoření světa míru a míru, ve kterém se dá žít. Kéž Bůh žehná těm, kteří přispěli k této práci.

— Fethullah Gülen

VIZE HNUTÍ HIZMET

Účastníci Hizmet mají vizi společnosti, kde:

Se s každou lidskou bytosti zachází důstojně a je přijímána taková, jaká je;

Lidská práva jsou chráněna a všechny formy rozmanitosti, které nejsou v rozporu se základními lidskými právy, je považována za bohatství;

Lidé jsou citliví k výzvám lidstva;

Lidé různých náboženství, kultur a světonázorů vstupují do dialogu a snaží se vcítit do druhého; Sdílení a spolupráce jsou ceněny;

Lidé žijí v míru a harmonii.

Účastníci hnuti Hizmet spolupracují s jednotlivci a skupinami, kteří sdílejí tuto vizi.

ZÁKLADNÍ HODNOTY

 • ÚCTA K ČLOVĚKU A ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA

Účastníci hnuti Hizmet věří, že každá lidská bytost má svou vlastní hodnotu a s každým by se mělo zacházet důstojně. Všichni lidé jsou si rovni jako lidské bytosti a před zákonem, nikdo není nadřazený nikomu jinému. Účastníci hnuti Hizmet prosazují všechna lidská práva a svobody vyjádřené ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. Sociální spravedlnost a rovné příležitosti jsou podmínkou rovnosti mezi lidmi.

 • RESPEKT K PRÁVNÍMU STÁTU

Účastníci Hizmetu respektují právní stát. Nikoho neshledávají nadřazeného zákonu a jednají na základě ochrany lidské důstojnosti, univerzálních právních zásad a zákonů země, kde žijí. Řídí své organizace tak, aby naplnili nebo předčili normy transparentnosti a odpovědnosti místních společnosti.

 • NENÁSILNÁ A POZITIVNÍ ČINNOST

Hizmet je mírumilovné hnuti. Účastníci Hizmetu odmítají používat násilí jako politický nástroj. Účastníci preferují pozitivní a konstruktivní jednání a odmítají nepřátelstvím podněcované a destruktivní akce.

 • POSÍLENÍ POSTAVENÍ ŽEN

Účastníci hnuti Hizmet se zavázali k ideálu, že ženám jsou poskytovány rovné příležitosti a mohou přispívat do všech aspektů společnosti bez diskriminace, a snaží se tento ideál naplňovat ve všech činnostech.

 • ETIKA ČINNOSTI HNUTÍ

Účastníci Hizmetu dbají ve své činnosti jak na etické normy, tak na morální principy. Dodržují základní etické zásady, zahrnující čestnost, důvěryhodnosti, neškození a poctivost. Věří, že legitimní a oprávněné cíle by měly být dosaženy legitimními a oprávněnými prostředky

 • RESPEKT K DIVERZITĚ A PLURALISMU

Účastníci Hizmet vidí kolektivní a individuální rozmanitost jako bohatství, pokud nejsou v rozporu se základními lidskými právy. Přijímají postoj nezbytný k tomu, aby se vyhnuli konfliktům, které pramení z rozdílů v posvátných přesvědčeních.

 • DOBROVOLNICTVÍ A ALTRUISMUS

Pro dobrovolníky je zapojení nebo nezapojení se do aktivit Hizmetu svobodnou individuální volbou. Účastníci hnuti přispívají k projektům, které přivádějí v život jejich hodnoty a prospívají lidskosti prostřednictvím darů nebo dobrovolnické práce.

 • KONZULTACE A SDÍLENÁ MOUDROST

Účastníci Hizmet těží ze sdílené moudrosti prostřednictvím diskusí o různých pohledech a názorech.

 • OBČANSKÁ POVAHA A NEZÁVISLOST

Hizmet je hnuti občanské společnosti a jedná nezávisle. Není rozšířením žádné státní nebo politické entity. Dobrovolníci Hizmet zdůrazňují internalizaci demokratických hodnot, aktivní občanství a účast v komunitě. Respektují politická rozhodnuti každého jednotlivce. Jsou proti přeměně náboženství na politickou ideologii nebo proti tomu, aby se náboženství stalo nástrojem politiky.

 • ZAPOJENÍ OBČANŮ A PŘÍNOS SPOLEČNOSTI

Účastníci HizmetU považují za společenskou odpovědnost přispívat společnosti a pomáhat řešit společenské problémy. Považují se za součást lidské rodiny. Jsou citliví k problémům lidstva a jejich cílem je sloužit lidstvu

 • OCHRANA ŽIVOTNÍH PROSTŘEDÍ

Účastníci Hizmetu vnímají planetu Zemi, včetně všech jejích ekosystémů, jako cennost svěřenou do ochrany, kterou je třeba zachovat pro budoucí generace, a přispívají k ochraně životního prostředí.

 • HOLISTICKÝ POHLED NA LIDSTVO (A JEDNOTU MYSLI A SRDCE)

Lidské bytosti jsou jak materiální, tak i duchovní bytosti. Duchovní disciplíny by měly být sledovány spolu s rozumem a vědeckým výzkumem, aby mohly být uspokojeny materiální a duchovní potřeby a aby lidé mohly vzkvétat v obou dimenzích.

JAK JSOU HODMOTY HIZMETU ZAVÁDĚNY DO PRAXE?

 • VZDĚLÁNÍ

Dobrovolníci z Hizmetu považují vzdělání za prostředek k dosažení společenského rozvoje, míru, rovnosti příležitosti a sociální spravedlnosti. Proto účastníci zakládají školy, univerzity, doučovací centra, studentské bydlení, kurzy, semináře, víkendové školy a mimoškolní programy a další iniciativy zaměřené na vzdělávání. Vzdělávací programy jsou utvářeny podle standardů vzdělávacích osnov země, kde se nachází jejich bydliště a zahrnují různé oblasti, jako jsou přírodní a společenské vědy, humanitní, umělecké, sportovní a jazykové vzdělávání. Aktivně propagují podíl lidí ze všech segmentů společnosti do jejich vzdělávacích aktivit.

 • SPIRITUÁLNÍ PÉČE A RŮST

Dobrovolníci Hizmetu organizují a podporují náboženské/duchovní, sociální a kulturní aktivity jako jsou duchovní setkání, semináře, panely a mentorské programy, které pomáhají duchovnímu rozvoji a naplňování duchovních potřeb.

 • DIALOG A MÍR VE SPOLEČNOSTI

Dobrovolníci hnuti Hizmet organizují dialog a aktivity občanské angažovanosti mezi lidmi různých náboženství, ras, tradic, kultur a světonázorů. Cílem těchto aktivit je podpořit společenský smír, vzájemné poznávání, zvyšovat empatii a ochotu přijímat každého takového, jaký je. Tyto aktivity zahrnují akademické akce, jako jsou sympozia, panely a semináře; kulturní akce, jako jsou festivaly, výlety a rodinná setkání; duchovní události, jako jsou společné modlitby a programy ramadánových večeří iftar; a projekty sociální odpovědnosti, jako jsou aktivity humanitární pomoci.

 • HUMANITÁRNÍ POMOC A PRÁCE PRO BLAHO SPOLEČNOSTI

Dobrovolníci Hizmetu považují službu lidstvu za společenskou odpovědnost i za součást duchovní praxe. Prostřednictvím kampaní humanitární pomoci poskytují jídlo a přístřeší lidem, které postihly přírodní katastrofy, války nebo chudoba. Poskytují zdravotní služby těm, kdo to potřebují, prostřednictvím síti, které organizují zdravotničti dobrovolníci. Své projekty humanitární pomoci a sociální odpovědnosti plánují jako samo udržitelné. Organizují a podporují projekty udržitelného rozvoje.

 • KULTURA A UMĚNÍ

Umění a kulturní aktivity přispívají jako univerzální jazyk ke komunikaci, míru a harmonii uvnitř i mezi komunitami. Přispívají také k rozvoji a vyjádření talentů a schopnosti jednotlivců. Proto účastníci Hizmetu organizují a podporují aktivity jako je výtvarná výchova, umělecká vystoupení nebo jazykové a kulturní festivaly.

 • PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Jako prostředek neformálního vzdělávání vydávají účastníci Hizmet časopisy, magazíny a knihy, v kterých propagují a šíří univerzální lidské hodnoty, jako např. společenský smír, integrita srdce a mysli, ekologie a ochrana životního prostředí.

HISTORICKÉ POZADÍ HNUTÍ HIZMET

Během 60. let trpěla turecká společnost sociálními neduhy, především chudobou, nedostatkem rovných příležitosti a politickou polarizací, které často přerůstaly v ozbrojený konflikt. Na tomto pozadí muslimský učenec a intelektuál Fethullah Gülen spolu se skupinou přátel, zahájil vzdělávací iniciativy zaměřené na ochranu mládeže před závislosti na násilí a sebedestruktivním chováním. Posílili kvalitní vzdělání odpovídající kariérním příležitostem a poskytli studentům vhodné prostředí k učení a plnému prožívání své víry uprostřed moderního světa zahrnujícího vědu, demokracii a rozmanitost místní společnosti. To, co se později proměnilo ve hnuti Hizmet, začalo jako skupina dobrovolníků, která sdílela vizi dostupných vzdělávacích aktivit, zahrnujících zřízení ubytovacích zařízení pro studenty z venkovských oblasti, poskytování stipendií a pořádání přípravných kurzů pro zájemce o studium na vysoké škole.

Postupem času se tato původní komunita změnila v sociální hnuti utvářené koncepty respektování důstojnost každého člověka, přijímání všech takových, jací jsou, sloužit lidstvu a hledat dlouhodobá řešení sociálních problémů prostřednictvím výchovy — konceptů zakořeněných v islámské tradici a univerzálních lidských hodnotách.

Zatimco se hnuti zpočátku zaměřovalo na vzdělávání, účastníci brzy zorganizovali mezináboženský dialog s intelektuálním setkáním a také projekty společenské odpovědnosti zaměřené na snížení napěti a předsudků mezi segmenty společnosti s rozdílnou náboženskou nebo etnickou identitou, politickými názory a ideologiemi i na podporu kultury poklidného mírového soužiti.

Počínaje rokem 2000 se v rámci hnuti dostaly do popředí projekty humanitární pomoci a účastníci hnuti přispěchali na pomoc obětem mnoha přírodní katastrof v Turecku a dalších zemí. Na některých místech se účastníci nezastavili pouze u humanitární pomoci po katastrofách, ale nastartovali trvalé projekty, jako lékařské kliniky, školy, studny na pitnou vodu a kurzy pro vyškolování kvalifikované pracovní síly.

Hnuti se prostřednictvím vzdělávacích projektů rozšířilo za hranice Turecka. Inkluzivní přístup hnuti umožnil zapojení lidí z různých etnických skupin, náboženského a kulturního prostředí, a vede k rozmanitějšímu složení účastníků hnuti.

Účastníci hnuti Hizmet přitom současně kulturně interagovali s lidmi a zeměmi, kde působili. To přirozeně vedlo k vytvoření místních podob hnuti s různými kulturními strukturami, hodnotami, postoji a pracovními metodami. Účastníci hnuti vidí tuto variabilitu jako bohatství vycházející z jeho základních hodnot.

Dobrovolníci hnuti Hizmet naplňují své cíle jak prostřednictvím formálních činnosti nadací, institucí a organizací, které založili, tak i prostřednictvím neformálních činnosti jako jsou duchovní setkání a další společenské aktivity.

Základním požadavkem na formální organizace a instituce je, aby byly řízeny svými statutárními orgány podle zákonných norem země, kde působí, a odpovídaly normám transparentnosti a odpovědnosti jejich společnosti a byly konzistentní se základními hodnotami hnuti Hizmet a v souladu s širší základnou hnuti. Častá komunikace, vzájemné diskuse a sdílení osvědčených postupů napomáhají k udržení této konzistence.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.