Tím jak skupina, která sama sebe nazývá Islámský stát a všeobecně je známá pod zkratkou ISIS, pokračuje v páchání masakrů na Blízkém východě, musí muslimové čelit totalitární ideologii, která uvádí tuto organizaci v život stejně jako ostatní teroristické skupiny. Každý teroristický čin spáchaný ve jménu islámu výrazně ovlivňuje životy všech muslimů, odcizuje je jejich spoluobčanům a prohlubuje zkreslené vnímání étosu jejich víry.

Není spravedlivé vinit islám za zvěrstva násilnických radikálů. Ale pokud se teroristé skrývají za roušku islámu, nesou tuto identitu, přestože pouze nominálně. Proto je potřeba, aby ostatní věřící muslimové udělali vše, aby zabránili této rakovině metastázovat v našich společenstvích. Pokud to neuděláme, staneme se spoluzodpovědnými za pokřivený obraz naší víry.

  Zaprvé musíme odsoudit násilí a ne mu padnout za oběť. Trpět pod útlakem není výmluvou k páchání nebo nedostečnému odsuzování terorismu. To, že teroristé páchají smrtelné hříchy ve jménu islámu, není pouze můj osobní názor. Je to nevyhnutelný závěr poctivého čtení základních pramenů, Koránu a skutků ze života Proroka Muhammada. Základní princip těchto pramenů, ochraňovaných po staletí učenci, kteří svůj život zasvětili studiu Prorokových výroků a skutků a “autorskému záměru” Svaté knihy, popírá jakékoliv tvrzení o náboženské oprávněnosti terorismu.

  Zadruhé je důležité podporovat celostní chápání islámu, schopnost přizpůsobit se rozdílným pozicím stoupenců může být někdy zneužita. Klíčovou etiku islámu není možné ponechat volným výkladům. Jedním z těchto klíčových principů je, že připravit o život byť jediného nevinného je zločinem proti celému lidstvu (Korán 5:32). Dokonce i v případě vlastní obrany ve válce je násilí proti civilistům, zvláště ženám, dětem a duchovním, Prorokovým učením obzvláště zapovězeno.

  Musíme demonstrovat tyto hodnoty, tím, že prokážeme solidaritu s lidmi celého světa, kteří hledají mír. Vzhledem k povaze lidské psychologie a dynamice zpravodajství je zřejmé, že většinové názory se v porovnání s extrémistickými dostanou na titulní strany jen s malou pravděpodobností. Ale namísto abychom vinili média, měli bychom hledat nové cesty jak zajistit, aby naše hlasy byly slyšet.

  Zatřetí, muslimové musí veřejně prosazovat lidská práva – na důstojnost, život a svobodu. Toto jsou nejzákladnější z islámských hodnot a žádný jedinec, politický ani náboženský lídr nemá pravomoc si je uzurpovat. Zachovávat podstatu naší víry znamená respektovat rozmanitost – kulturní, sociální, náboženskou a politickou. To, že se učíme jeden od druhého, považuje Bůh za základní cíl rozmanitosti (Korán 49:13). Respektováním každé lidské bytosti jako Božího stvoření (17:70) respektujeme Boha.

  Začtvrté, muslimové musí zajistit příležitosti k vzdělávání pro každého člena svých společenství, jelikož studium vědy, humanitních oborů a umění je začleněno v kultuře respektování každé lidské bytosti. Je nutné, aby vlády v muslimských zemích vytvářeli školní osnovy, které vedou k demokratickým hodnotám. Občanská společnost má důležitou roli při podpoře respektu a přijímání druhých. Toto je důvodem, proč účastníci hnutí Hizmet založili více než tisíc škol, vzdělávacích center a ogranizací pro podporu dialogu ve více než sto padesáti zemích.

  Zapáté, zajištění kvalitní výuky náboženství pro muslimy je zásadní otázkou, aby se zabránilo extrémistům v šíření jejich pokroucených ideologií. Pokud je odpírána náboženská svoboda, jak se tomu dělo v části muslimského světa po desítky  let, dostává se víra do šedé zóny a její interpretace je ponechávána na nekvalifikovaných a radikálních osobách.

  Zašesté je nezbytné, aby muslimové podporovali rovná práva žen a mužů. Ženám by měly být dány příležitosti a měly by být osvobozeny od společenských tlaků, které potlačují jejich rovnoprávnost. Muslimové mají velký příklad v ženě Proroka Muhamamda Ajše, která byla ve své době velkou učenkyní, učitelkou a významnou hlavou komunity.   

  Terorismus je mnohostranným problémem, proto by se na jeho řešení měli společně podílet politické, ekonomické, sociální a náboženské kruhy. Přístupy redukující tento problém pouze na úroveň náboženství, dělají medvědí službu a ohrožují mládež a svět jako celek. Mezinárodní komunita by udělala dobře, pokud by uznala, že muslimové jsou primárními obětmi terorismu v přeneseném i doslovném významu, a že mohou pomoci k jeho marginalizaci a zabránit v dalším rekrutování. Proto by se vlády měli vyvarovat výroků a činů, které vedou k odcizování muslimů od ostatních občanů.

  Násilný extremismus nemá žádné náboženství; vždy budou existovat jedinci, kteří budou manipulovat náboženskými texty. Stejně jako křesťané neschvalují pálení Koránu nebo akce Ku Klux Klanu a budhisté nepodporují akce proti muslimským Rohingům, neschvalují většinoví muslimové násilnosti.

  Muslimové historicky výrazně přispěli ke vzkvétající lidské civilizaci. Naše nejvýznamější příspěvky byly učiněny v dobách, kdy si víra vážila vzájemného respektu, svobody a spravedlnosti. Očistit poskvrněný obraz islámu může být nesmírně obtížné, ale muslimové se mohou stát majáky klidu a míru ve svých společnostech.

Fethullah Gülen

Originál článku uveřejněn v The Wall Street Journal 27.08.2015