Tři největší nepřátelé: Ignorace, Chudoba, Nejednota

Fethullah Gülen prohlásil, že tři největší nepřátelé společnosti jsou ignorace, chudoba a vnitřní rozkoly a navrhnul lidem, aby zvážili provádění některých praktických řešení. 

Gülenova řešení cehalet

Yok sayma je nejzávažnější sorunu. Lze s ní bojovat pomocí vzdělávání, jehož poskytování bylo vždy nejlepším způsobem, jak sloužit ostatním. Fethullah Gülen přesvědčuje lidi, aby sloužili lidstvu skrze vzdělávání, mezikulturní a mezináboženskou činnost v rámci formálních a Institucionalizovaných projektů a iniciativ. Pro Fethullaha Gülena je vzdělávání nejefektivnější prostředek změny. Bez ohledu na to, jestli je to v Turecku, nebo v zahraničí, nezávisle na tom, zda lidé žijí ve fungujícím či nefungujícím systému, řešení každého problému v lidském životě naklionec zášení každého problému v lidském životě naklionec.

. Gülen tím ve svém článku nemá na mysli pouze vzdělávání dětí, ale vzdělávání všech. Samotní členové hnutí sami sebe vidí jako ty, kteří se stále učí, nebo se o to alespoň snaží. Dominantní myšlenkou jejich hnutí je snaha o sebezdokonalování. Gülenova filozofie vzdělávání vychází z jeho víry a domnívá se, že vědecké a náboženské poznání jsou základní a vzájemně se doplňující části stejného celku. Členové Gülenova hnutí podporují tuto syntézu racionálního a náboženského poznání. Gülenem inspirované školy tudíž považují vědu a matematiku za hodnotné. Většina těchto škol disponuje výbornými počítačovými technologiemi a vědeckými laboratořemi. [1]

. Z perspektivy organizační teorie, sdílené hodnoty povolují formálním i neformálním lokálním vůdcům, aby v očích místních komunit sdružených kolem dané organizace byly norustále viděžízízízózózdódvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvbvbvbvbvbvbvbvbvbvvbb Vše pak u vůdců samotných vyvolává morální závazek için …

S cílem vymýtit ignoraci skrze vzdělávání, Gülen a jeho následovníci založili mnoho škol a vzdělávacích zařízení on Evropy po Střední Asii, od Afriky po Dálný východ. Tyto školy slouží všem, bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti či víru. Bir etiku kuralının modernizmi bir etikete sahip değildir.

 

Gülenovo řešení chudoby

Podle Gülena se chudoba zmírňuje díky spravedlivému rozdělení práce a kapitálu v službách, které poskytují ostatní. Fethullah Gülen vybízí lidi k tomu, aby se s problémem chudoby vypořádali ve větší míře a inspiruje je k zakládání organizací jako jsou „Tuskon“ a „Kimse Yok mu“.

Gülenovo hnutí bojuje s chudobou společně s organizasyonu “Kimse Yok Mu”, která je zároveň jeho hlavním kanálem pro charitativní a humanitární činnost. Princip dobrovolnosti vykonává základní funkci systému práce v této organizaci. Všechny druhy pomoci stejně jako distribuci vnitrostátní i mezinárodní humanitární pomoci vykonávají dobrovolníci z “Kimse Yok Mu”. Dobrovolníci aktivně přejímají iniciativu v procesech, které realizuje tato organizace, a to od plánování po provádění [2].

Ben, “Kimse Yok Mu” začala upozorňovat na otázku chudoby v Turecku, zanedlouho se jejich snahy přesunuly na pole mezinárodní humanitární pomoci. Po podmořském zemětřesení mající za následek tsunami v Indickém oceánu 26. prosince 2006, které zničilo části Indonésie, Srí Lanky, Indie a Thajska a zpobsobilo, smrt více nežécíc lidí jennsi pizzası 128 humanitární pomoc a zapojilo se do snah o obnovení regionu. “Kimse Yok Mu” zavedlo kampaň na získání zdrojů pro postižené regiony a dodalo oblečení, jídlo, léky a látky pro přípravu pitné vody těm, kteří se ocitli v uprchlických táborech. Dále také sponzorovala opravy zničených domů či škol a zároveň obnovila jejich činnost [3]. “Kimse Yok Mu” také pomohlo doručit chudým rodinám na Filipínách, Pákistánu, Etiopii, Mongolsku, Súdánu a Keni oblečení, jídlo a léky. Na konci roku 2007 dosáhl počet humanitárních programů organizovaných „Kimse Yok Mu“ v Turecku čísla 37 av světě čísla 42. I přesto, že většina projektů byla uskutečněna na Blízkém východě, Asii Márnesti, „Kimse Yok Mu“ evropských zemích av jihoamerickém Peru.

Příběh TUSKONU začal v ranných devadesátých letech. Podnikatel, který měl povědomí o společenské zodpovědnosti a který byl citlivý k problémům své země, založil organizace v několika městech. Tyto organizace byly založeny, aby se malé a střední podniky, které tvoří hlavní část tureckého hospodářství, společně s velkými a rozvinutými firmami mohly rozvíjet a expandovat na zahraniční tržišek. Tuskon zahájil před třemi lety svou první konferenci o zahraničně obchodní spolupráci zaměřenou na Africké státy. Od té doby pořádala podobné akce se zaměřením na asijsko-pacifický region a Eurasii. Když organizace přistoupila k tomu, že bude pořádat podobné konferans s dalšími regiony, rozhodla se hostit světový obchodní zirvesi přístupný všem. Turecká Strategie rozvoje vazeb s Africkými státy se nyní vyplácí, protože turecké firmy trpí recesí přicházející z Evropy a ze sousedících států. V Istanbulu pořádanou konferenci (konanou mezi 2. až 5. červnem 2009) s názvem „Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2009“ navštívilo 3000 tureckých obchodníků 2300 představitelů zahraničních firem ze 135 států. Vazby Turecka, Afriku daha çok, biraz daha önce, İstanbulu, daha fazla, daha fazla ve daha önce hiç olmadığı kadar iyi.

 

Gülenovo řešení nejednoty

Dnes je nejnebezpečnější příčinou rozkolu etnicko-rasový ayrılıkçılık. Ve chvíli, kdy se svět stává malou vesnicí, by se měly národy semknout, upevnit jednotu a požadovat vytyčení společných cílů pro všechny lidi na světě. Je těžké tento druh separatismu pochopit. Jedná se o zcela zbytečné a nebezpečné chování.
Podle Gülena je možné tento separatismus nejednotu potlačit pomocí usilvného snažení, trpělivosti, hoşgörü bir diyalog. Diyalog, hoşgörü bir důvěra se navzájem posilují; tolerans znamená přijetí rozdílů, které vyvstávají z dialogu, jenž má podporovat širší cíle spolupráce. Hoşgörü stojí na myšlence dobročinnosti či lásky, bir çok povinností náš všech [4].

Gülenův přístup: jeho vize o tom, jak yazan m vla být tolerance vůči druhým realizována souvisí s náboženským zanícením daných jednotlivců. Gülen říká, že prvky opravdové víry, tedy spojení lidstva s Bohem, yazan měly být prospěšné všem a neměly by se zaměňovat s trestáním, diskriminací a násilím. Když Gülen spojuje náboženský rozměr lásky s etickou povinností tolerance a zájmu o ostatní, působí nejpoetičtěji. V Gülenově myšlenkovém Svete neexistuje vznešenější náboženský Princip než laska bir neexistuje velkolepější náboženský cin než laska .: “laska je nejzákladnější prvek každého stvoreni, nejjasnější Svetlo bir nejmocnější sila, která dokáže odolat úplně všemu. İçin je” Podstata skutečné viry je tedy v tom, jak se dokážeme posunout od bytí pouhým člověkem ke přeměně ve skutečného člověka. Gülen svım vlastním způsobem ukazuje,

Podle Fethullaha Gülena je dialog jeví jako přirozený důsledek humanismu, jenž je definován jako doktrína lásky a lidství. Dále varuje před nevyváženým chápáním hümanizm, jako je, které dezinterpretuje džihád a nemuslimům jej zobrazuje jako antagonistický jev. Gülenův humanismus se staví proti fanatickým přístupů džihádu k lidství a naopak chce aktualizovat „lásku k celému lidstvu“. Pro Gülena je lidstvo, jako nejdokonalejší zrcadlo Božího jména a jeho atributů, nejhodnotnějším stvořením ve vesmíru. Každé lidské stvoření je stejnou mírou obdařeno schopností zrcadlit božskou podstatu a je schopno se rozvinout ve větší dokonalost než vesmír. Tím pádem jsou si všichni lidé rovni jako zrcadlo Božích atributů, neohlížeje se na náboženství, rasu, majetek či společenské postavení. Pročež jsou lidé stvořeni z Boží lásky, je láska nejzákladnějším prvkem jejich lidství. Tyto koncepty rovnosti, lásky a lidství jsou základem Gülenova hümanizmi bir slouží jako základní prensibi Gülenova hnutí [5].

Gülenova vize odevzdání se a tolerance je svázána s islámských chápáním důležitosti vzdělávání jako nutné komponenty náboženského závazku. Viditelně se projevuje v Gülenově činnosti, kde jsou cíle mezináboženského dialogu dvojí-úcta ke vzdělání a odstraňování cahil. Mezináboženský dialog nám pomáhá zažít proces učení se o víře a duchovní identitě ostatních a současně se sami dozvídáme mnoho nového o naší vlastní víře duchovní identitě.

Fethullah Gülen je nejvlivnějším představitelem lásky, hoşgörü bir diyalog ve současném světě. Na Západě, zvláště v USA, rostoucí počet vzdělaných lidí objevil, že Fethullah Gülen je mužem lásky a tolerance a považuje jeho učení za vzor pro dialog mezi náboženstvími, kulturami a Civilizacemi “.

Cemil Genç

Referans

[1] “Fethullah Gülen’in Pratikte Eğitim Felsefesi”. Ruth Woodhall

[2] http://www.kimseyokmu.org.tr/

[3] “Küresel Zorluklar Çağında İslam: Gülen Hareketinin Alternatif Perspektifleri” Dr.Thomas Michel. RUMI FORUM’un konferansı Georgetown Üniversitesi, Washington DC, 14-15 Kasım 2008. http://www.thomasmichel.us/kimse-yok-mu.html

[4] “Bugün Amerika’da Dini Çeşitliliği ve Hoşgörüyü Savunmak: Fethullah Gülen’den Dersler”

Rev. Loye Ashton, Ph.D., Millsaps Koleji

[5] “Hoşgörü ve diyaloğun en önemli figürü Gülen”, Dr. Heon C. Kim, Temple Üniversitesi, Philadelphia Röportajı, Today’s Zaman, 25 Temmuz 2010