Nálety jestřábů pomáhají vrabcům zvyšovat jejich čilost a ostražitost. Déšť, elektřina nebo oheň občas lidem ublíží, ale přesto je nikdo neobviňuje. Držet půst může být obtížné, ale poskytuje to tělu energii, aktivitu a odolnost. Dětský imunitní systém se obvykle posiluje nemocemi. Cvičení také není jednoduché, ale je téměř nezbytné pro udržení tělesného zdraví a získání síly. Duše lidí se tříbí uctíváním Boha a meditacemi stejně jako nemocemi, trápením a strádáním. Umožňuje jim to dosáhnout Ráje, neboť Bůh poskytuje za malou oběť velkou odměnu. Strádání a utrpení pomáhá lidem se dostat do vyšších duchovních sfér a bude mnohonásobně odměněno v dalším světě. Proto všichni Poslové zažívali obrovská strádání a utrpení.

Prožívání strádání, utrpení a neštěstí přináší věřícím promíjení jejich hříchů, varuje je před hříchy a pokušeními Satana a samotného těla, pomáhá jim přijímat Boží požehnání a otevírá cestu k vděčnosti. Dále naléhá na bohaté a zdravé, aby se zajímali o nemocné a chudé a pomáhali jim. Ti, kteří nikdy netrpěli, nemohou chápat stav těch, kdo jsou hladoví, nemocní nebo stiženi neštěstím. Takové strádání navíc může pomoci vytvořit bližší vztahy mezi různými sociálními sektory.

Role úmyslu při půstu

Úmysl zaujímá v našem konání přední místo, neboť Boží prorok nám řekl, že naše skutky jsou posuzovány podle našich úmyslů. Úmysl tvoří ducha našich skutků, neboť bez něj není odměny. Jestliže budete hladovět a žíznit od svítání do západu slunce bez úmyslu postit se, Bůh to nepovažuje za půst. Jestliže se postíte bez úmyslu získat Boží radost, nebudete odměněni. To znamená, že člověk bývá odměněn podle toho, jaký je jeho úmysl. Ti, kteří pevně věří v Boha a další pilíře víry, úmysl věřit v ně bude odměněn nekonečnou blažeností v Ráji. Ale ti, kteří jsou rozhodnuti nevěřit, kteří ze svých srdcí odstranili svůj vrozený sklon k víře, se stanou oběťmi svého nekonečného rozhodnutí a zasluhují nekonečný trest. A o těch, kteří se zatvrdili a rozhodli se nevěřit a kteří ztratili svoji schopnost věřit, čteme v Koránu: Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv – stejně neuvěří! Bůh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil (Baqara 2:6-7).

Podpora srdce proti tělu

Lidský život je tvořen dvěma odlišnými silami: duchem a tělem. Někdy spolu jednají v souladu, obvyklejší je však konflikt — konflikt, ve kterém jeden bojuje proti druhému. Jestliže je dopřáván volný průchod tělesným chtíčům, duch se stává stále více bezmocnějším s tím, jak se stává poslušnějším těchto chtíčů. Pokud člověk umí kontrolovat žádosti těla, povýší srdce (sídlo duchovního intelektu) nad důvod a postaví se proti tělesným chtíčům, získá nesmrtelnost.
Ve srovnání s předchozími staletími mohou lidé být bohatší a mohou si užívat více výhod a pohodlí. Jsou však chyceni do pasti lakoty, zaslepenosti, závislosti, potřeby a představ mnohem více než kdykoli dříve. Čím více se těší svým zvířecím chutím, tím více se stávají poblázněnými, aby tyto chutě potěšili; čím více pijí, tím jsou žíznivější; čím více jedí, tím jsou hladovější. Dostávají se do satanových spekulací, aby mohli nakrmit svoji nenasytnost a mohli ještě více vydělávat a kvůli nejbanálnějším výhodám prodávají své duše Satanovi. A tak se každý den pomalu rozcházejí s pravými lidskými hodnotami.
Obětovat užívání světských radostí má stejný význam pro lidský pokrok, jako mají kořeny pro růst stromu. Tak jak strom roste a stává se zdravým a silným v přímém poměru ke zdraví a síle svých kořenů,  k dokonalosti rostou takoví lidé, kteří se snaží osvobodit od sobectví, aby mohli žít pro ostatní.

Duchovní cvičení prováděná během Ramadánu
Muhasaba (Sebekritika nebo Sebevyptávání)

Sebekritiku lze popsat jako hledání a objevování vnitřní a duchovní hloubky člověka, a také vynakládání nezbytné duchovní a intelektuální snahy k získání pravých lidských hodnot a rozvinutí takových myšlenek, které je povzbuzují a vyživují. Tak člověk rozlišuje mezi dobrým a zlým, prospěšným a škodlivým a tak se udržuje upřímné srdce. Dále to umožňuje věřícímu člověku posuzovat současnost a připravovat se na budoucnost. Sebekritika umožňuje věřícímu  měnit se v důsledku chyb spáchaných v minulosti a získat rozhřešení v očích Boha, neboť to poskytuje neustálé uvědomování si samoobnovování ve svém vlastním vnitřním světě. Takový stav umožňuje člověku dosáhnout pevného vztahu s Bohem, neboť tento vztah závisí na schopnosti věřícího žít duchovní život a zůstat si vědom toho, co se odehrává v jeho vnitřním světě. Důsledkem toho je zachování nebeské přirozenosti člověka jako opravdové lidské bytosti, stejně jako neustálé obnovování lidských vnitřních smyslů a pocitů.

Tafakkur (Rozjímání)

Rozjímání je důležitým krokem pro uvědomění si toho, co se děje kolem nás, a pro vyvození důsledků. Je zlatým klíčem ke dveřím zkušenosti, záhonem, na kterém jsou zaseta semena pravdy a zřítelnicí oka do srdce. Díky tomu největší zástupce lidstva, nejpřednější v rozjímání a všech ostatních ctnostech říká: “Žádný skutek uctívání není tak chvályhodný jako rozjímání. Rozjímejte tedy o Božím dobrodiní a dílech Jeho Moci, ale nesnažte se přemýšlet o Jeho Podstatě, neboť toho nebudete nikdy schopni.”[1] Těmito slovy, kromě poukázání na cenu rozjímání, chlouba lidstva stanoví hranice rozjímání a připomíná nám naše hranice.

Shukr (Vděčnost)

Opravdová vděčnost v srdci člověka se projevuje pomocí přesvědčení a uznání, že veškeré dobrodiní pochází od Boha, a následným uspořádáním života v souladu s tímto poznáním. Bohu můžeme děkovat slovy i naším každodenním životem, pokud jsme sami přesvědčeni, a jestliže uznáme, že naše existence, život, tělo, fyzický vzhled i všechny schopnosti a výkony pocházejí od Boha, stejně jako všechny obdržené a použité dary. Uvádí se: Což nevidíte, že Bůh vám podmanil vše, co je na nebesích a na Zemi, a že zahrnul vás dobrodiním svým zjevným i skrytým? (Luqman 31:20), a: Vše, oč žádali jste Jej, vám uštědřil; a kdybyste chtěli spočítat projevy laskavosti Boží, nikdy je nespočítáte  (Ibrahim 14:34).
Lidé by se samozřejmě měli během Ramadánu snažit vylepšoavt své ctnosti, neboť toto období je k tomu nejvhodnější.

Článek byl přeložen z anglického originálu.

written by Fethullah Gülen

……………………………………………………………………………………………………………………………………

[1] Tabarani, Mu’jam al-Awsat, 6/250; Baykhaki, Shuab al-Iman, 1/136.